فیلم های شبیه خوانی

اقتباس آگاهانه اشعار تعزیه

“به نام خدا” تعزیه سازان چندان مقید نبودند که همه اشعار یک نسخه حتماً ساخته و سروده خودشان باشد. از این رو از اشعار شاعران دیگر به صور مختلف استفاده می کردند. ممکن است تصور شود که شاعران تعزیه برای آسانی و سهولت کار و بی آنکه زحمتی برای سرودن بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل