نسخه های تعزیه

نسخه های تعزیه ی شهادت امام سجاد (ع)

“نسخه های تعزیه ی شهادت امام سجاد (ع)” برای دریافت نسخه ی مورد نظر در زیر بر روی آن کلیک کنید : نسخه امام سجاد نسخه زن امام سجاد نسخه امام باقر نسخه صحابه نسخه خادم مسجد نسخه قصاب نسخه ھاتف نسخه ملک غضب نسخه میت نسخه ھشام نسخه وزیر بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
فیلم های شبیه خوانی

اقتباس آگاهانه اشعار تعزیه

“به نام خدا” تعزیه سازان چندان مقید نبودند که همه اشعار یک نسخه حتماً ساخته و سروده خودشان باشد. از این رو از اشعار شاعران دیگر به صور مختلف استفاده می کردند. ممکن است تصور شود که شاعران تعزیه برای آسانی و سهولت کار و بی آنکه زحمتی برای سرودن بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل
نسخه های تعزیه

نسخه های تعزیه حبیب و مسلم

نسخه های کامل تعزیه حبیب ابن مظاهر اسدی و مسلم ابن عوسجه اسدی برای دریافت نسخه ی مورد نظر در زیر بر روی آن کلیک کنید : امام حسین حضرت عباس حضرت زینب حبیب ابن مظاهر اسدی مسلم ابن عوسجه اسدی مهاجر و انصار نصرانی ابن سعد شمر شبث ابن بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل
مقالات تعزیه

اشعار شعرای بزرگ در تعزیه

اشعار شعرای بزرگ در تعزیه بسیاری از اشعار نسخ تعزیه برگرفته از اشعار شعرای نامی نظیر : سعدی ، فردوسی ، حافظ ،  باباطاهر و … می باشد که گاه عیناً و گاه با کمی تغییر اما در همان وزن شعری در نسخه های تعزیه بکار رفته است. حال به بیشتر بخوانید...

توسط مدیریت سایت 2، قبل