فیلم های شبیه خوانی

شد شام ظلمت (تعزیه حضرت عباس ع )

در دو کلیپ زیر سعی شده تا قسمتی از تعزیه حضرت عباس روستای یانس آباد با سایر اجراهای اساتید بنام  در کنار هم قرار گرفته و مقایسه گردد. کیفیت پایین فیلمهای انتخابی به دلیل کاهش حجم فیلم جهت امکان نمایش در سایت می باشد که از این بابت پیشاپیش از بازدیدکنندگان محترم بیشتر بخوانید...

توسط تورج کریمی، قبل