مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است - ( سخنی از امام حسین علیه السلام)
‫شبیه خوانی روستای یانس آباد » معرفی کتاب «تعزیه در ایران» و کتاب شناسی تعزیه ‬
займы на карту

معرفی کتاب «تعزیه در ایران» و کتاب شناسی تعزیه

معرفی کتاب «تعزیه در ایران» و کتاب شناسی تعزیه

مقاله

Article مقاله

کتاب «تعزیه در ایران» یکی از کامل ترین و قدیمی ترین منابع در خصوص تعزیه است که برای نخستین بار در سال ۱۳۵۳ منتشر شد و اولین کتاب در زمینه تعزیه در ایران به شمار می‌رود. این کتاب شش بخش دارد و در حدود هزار صفحه توسط انتشارات نوید شیراز به چاپ رسیده است. در ادامه توضیح مختصری در مورد هریک از بخشهای این کتاب ارائه شده است.

بخش اول این کتاب با عنوان «تعزیه و تاریخ»، به ریشه‌های نمایش در ایران قبل از اسلام، ریشه تاریخی-مذهبی تعزیه، وضع ایران از زمان دیلمیان تا آخر قاجاریه، تحولات و سیر تکامل تعزیه،‌ پیشینه نمایش‌های مذهبی در اروپا پرداخته است. در این بخش، تحت عنوان تعزیه، به مباحثی از جمله فقها و تعزیه‌خوانی، جهانگردان و تعزیه، تکیه دولت و تعزیه‌خوانی در آن، تعزیه در کشورهای همجوار و اوج و زوال تعزیه و پدیدار شدن انواع تعزیه پرداخته است.

در بخش دوم کتاب با عنوان «سخنانی چند پیرامون تعزیه» به ارکان و عناصر سازنده و پردازنده تعزیه اشاره کرده است و شعر، نقالی ، سخنوری، موسیقی، عزاداری و پرده‌داری را از آن جمله می‌داند. موضوعاتی همچون استفاده از اشیاء و عناصر مختلف، از میان برداشتن فاصله با تماشاگر، ایمان و اخلاص، توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی، هماهنگی کامل بازی‌ها با متن و گفتگوها و توجه دقیق به نکات روانشناسی از دیگر مباحث آورده شده در این بخش است. همچنین در این بخش به ویژگی‌های تعزیه ایرانی اشاره شده است که عبارتند از:‌ از وسائل و امکانات مفید و موثر تبلیغاتی تشیع، پیوند با اسطوره‌های مذهبی و قصص قرآنی، مکتبی برای آموزش اصول و مبانی دینی و اخلاقی و پرورشی، نزدیکی فوق العاده با زندگی توده مردم، فروریختگی معیار زمان و مکان، ارتباط مستقیم و محسوس بین حوادث و ترتیب آنها برمبنای روایات تاریخی، بهره‌وری از امکانات بی‌نهایت،‌ زبان ویژه و نیز پیوند با اسطوره‌های تاریخی و فرهنگی ایران زمین.

این کتاب در بخش سوم به بررسی تعزیه‌ها می‌پردازد و درباره بیگانگان و تعزیه‌های ایرانی، مرثیه‌سرایان و مرثیه‌سرایی و سیر تطور آن، رسوخ تنوع در مراثی، نوحه پدیده‌ای نو در مرثیه‌سرایی و شعر فارسی، سرایندگان تعزیه‌ها، ریشه و منبع الهام تعزیه‌پردازان، مسیر چگونگی تحول نثر به شعر دیالوگی و صحنه،‌ ریشه ساخت و پرداخت و وجه ممیزه تعزیه، تعزیه و نویسندگان و پژوهشگران ایرانی، عاشقانه‌ها در حوادث تعزیه‌ها، تاثیر تعزیه در زبان محاوره‌ای، تعزیه‌های مضحک و نام‌آهنگ‌ها و نواهای نهفته در متن نسخه‌‌های تعزیه توضیح داده است.

بخش چهارم کتاب،‌ تعزیه‌ها و ترتیب وسایل آنها نام دارد که در این بخش تعداد و اسامی تعزیه‌ها، نسخه‌ها و طریقه تعزیه‌خوانی و پیش‌خوانی، ترتیب تعزیه‌خوانی، وسایل و ابزار و لباس،‌ تعزیه‌خوانان بزرگ و مشهور و نیز محل‌های تعزیه‌خوانی و تعزیه‌خوانان مشهور شیراز آورده شده است.

در بخش پنجم، چند مجلس تعزیه آورده شده است. این مجالس عبارتند از: تعزیه عباس امام، تعزیه امام رضا، تعزیه حضرت معصومه، تعزیه قانیا، تعزیه علی اکبر، تعزیه یاقوت و زمرد و تعزیه شبیخون شب عاشورا.

بخش ششم کتاب «تعزیه در ایران» نیز با محور قرار دادن تعزیه قاسم به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به‌هم آمیختگی غم و شادی، تشابیه ظریف و زیبا، شهامت و فداکاری زنان، تشویش مرگ و اضطراب جنگ، تجلی سنت‌های اصیل ایرانی و قدرت و تاثیر این تعزیه را مورد بررسی قرار داده است.

در ادامه نمونه ای از مجموعه کتاب‌هایی که در باب تعزیه به فارسی و یا سایر زبان‌ها منتشر شده است و در کتاب‌شناسی تعزیه توسط فرهاد پاسدار شیرازی گردآوری گردیده ارائه شده است.

۱٫ ارزی‍اب‍ی‌ س‍وگ‍واری‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌/ [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۷۵.

۲. از م‍رث‍ی‍ه‌ ت‍ا ت‍ع‍زی‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ آن‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از اش‍ع‍ار…/ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌/ ق‍م‌: ح‍س‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ۱۳۸۲.

۳. ب‍ا ک‍اروان‌ ت‍ع‍زی‍ه‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در رض‍وان‍ش‍ه‍ر/ م‍ن‍ص‍ور اف‍ش‍اری‌‌اس‍ف‍ی‍دواج‍ان‍ی‌./ اص‍ف‍ه‍ان‌: ی‍ک‍ت‍ا، ۱۳۸۳.

۴. ‏‫پ‍رده‌ه‍ای‌ بازی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌) درب‍اره‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ئ‍ات‍ر/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ و گ‍زارن‍ده‌ ج‍لال‌ س‍ت‍اری‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را، ۱۳۷۹.

۵. پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ از آغ‍از ت‍ا آخ‍ر دوره‌ ق‍اج‍ار در ت‍ه‍ران‌/ ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ی‍دی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و وی‍رای‍ش‌ و ن‍ظارت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌، ۱۳۸۰.

۶. ت‍ات‍ر ای‍ران‍ی‌ (س‍ه‌ م‍ج‍ل‍س‌ ت‍ع‍زی‍ه‌)/ ب‍ک‍وش‍ش‌ م‍ای‍ل‌ ب‍ک‍ت‍اش‌، ف‍رخ‌ غ‍ف‍اری‌/ شیراز: جشن هنر، ۱۳۵۵ / ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌ ، ۱۳۸۳.

۷. تاثیر ادبیات ایران‌زمین بر مجالس شبیه‌خوانی/محمدحسین ناصربخت./ تهران: پرسمان، ۱۳۸۶.

۸. ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی- س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍ات‍ر در ای‍ران‌/ م‍ج‍ی‍د ف‍لاح‌زاده‌./ ت‍ه‍ران‌: پ‍ژواک‌ ک‍ی‍وان‌، م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا‏‫‏‏‏‏، ۱۳۸۴

۹. ترسا دختر مسیحی: (بررسی دیدگاه برخی از نظریه‌پردازان معاصر تئاتر در مقایسه با تعزیه)/ محمود عزیزی./ تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۳۸۷.

‬‬ ۱۰. تعزیه از نگاه مستشرقان (تعزیه حضرت علی‌اکبر و حضرت قاسم (ع)/ محمود عزیزی./ تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ‏‫‏‏۱۳۸۷.

۱۱. تعزیه حقیقت و مسائل مربوط به آن [از دیدگاه علمای مذاهب اهل سنت] بررسی تطبیقی فقهی مسئله ویژه اهل سنت/ تالیف خالدبن‌عبدالله‌بن‌دایل ولدبیگی؛ ترجمه جهانگیر ولدبیگی./ سنندج: جهانگیر ولدبیگی، ‏‫‏‏۱۳۸۷.

۱۲. ت‍ع‍زی‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍ی‍در ع‍رف‍ان‌/ ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۷۹.

۱۳. ت‍ع‍زی‍ه‌ در ای‍ران‌/ ص‍ادق‌ ه‍م‍ای‍ون‍ی‌/ [وی‍رای‍ش‌ ]۲/ ش‍ی‍راز: ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، ۱۳۸۰.

۱۴. تعزیه در بوشهر/حسین دهقانی ./ تهران: طلوع دانش‏‫، ‏‫۱۳۸۷.‬‬

۱۵. ‏‫ت‍ع‍زی‍ه‌ در خ‍ور/ گ‍ردآوری‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ه‍ن‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫‏‏، ۱۳۸۱.

۱۶. تعزیه در عراق و چند کشور اسلامی: مطالعه‌ای در خصوص ارزشهای ادبی، اجتماعی و سیاسی تعزیه/عباس خدوم جمیلی ؛ مترجم مجید سرسنگی./ تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵.

۱۷. ‏‫‏‏ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌/ ص‍ادق‌ ه‍م‍ای‍ون‍ی/ شیراز: انتشارات جشن هنر شیراز ۱۳۵۳.

۱۸. ت‍ع‍زی‍ه‌: آی‍ی‍ن‌ و ن‍م‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌/ پ‍ی‍ت‍رج‍ی‌. چ‍ل‍ک‍ووس‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ داود ح‍ات‍م‍ی‌. /[ت‍ه‍ران‌]: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۷./ ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫‏‏، ۱۳۸۴.

۱۹. ت‍ع‍زی‍ه‌: ن‍م‍ای‍ش‌ م‍ص‍ی‍ب‍ت‌/ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌/ [ت‍ه‍ران‌]: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۶۵.

۲۰. تعزیه‌خوانی در شهرستان سیرجان/پژوهشگر علی‌اکبر وثوقی./ کرمان: مرکز کرمان‌شناسی، ۱۳۸۶.

۲۱. ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ح‍دی‍ث‌ ق‍دس‍ی‌ م‍ص‍ای‍ب‌ در ن‍م‍ای‍ش‌ آئ‍ی‍ن‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍وک‍ب‍اش‍ی‌…

۲۲. تعزیه‌نامه: (با تاکید بر تشخیص ردیف‌های آوازی ایران)/تالیف اصغر شیر‌محمدی ؛ با مقدمه‌ی حمید عضدانلو./ تهران: آوای نور، ۱۳۸۵.

۲۳. جنگ تعزیه از مدینه، تا مدینه، مجموعه چهل مجلس شبیه خوانی/ پدیدآورنده: جابر عناصری /ناشر: کیومرث، ۱۳۸۱.

۲۴. در مسلخ عشق: شرح تفصیلی مراسم تعزیه‌خوانی (قتلگاه) روز عاشورا… / زینب‌ نجفی‌ثانی نوقابی، مشهد: مهرصفا، ‏‫۱۳۸۷.

۲۵. درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍م‍ای‍ش‌ و ن‍ی‍ای‍ش‌ در ای‍ران‌/ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ۱۳۶۶.

۲۶. درب‍اره‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ئ‍ات‍ر/ لال‍ه‌ ت‍ق‍ی‍ان‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ۱۳۷۴.

۲۷. ‏‫ رهگذر عشق(مجالس تعزیه)/ حسن فخاری؛ [به سفارش]مرکز هنرهای نمایشی./ تهران : شرکت انتشارات سوره مهر‏‫،۱۳۸۷.‬

۲۸. زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران/جلال ستاری./ تهران: نشر مرکز، ‏‫۱۳۸۶.‬

۲۹. س‍ل‍طان‌ ک‍رب‍لا: ش‍رح‌ واق‍ع‍ه‌ ع‍اش‍ورا و آئ‍ی‍ن‌ه‍ای‌ س‍وگ‍واری‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) در ای‍ران‌/ ن‍گ‍ارش‌ م‍ت‍ن‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا گ‍روه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌، ع‍ک‍س‌ه‍ا گ‍روه‌ ع‍ک‍اس‍ان‌، خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ رس‍ول‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د ص‍م‍دی‌، ک‍اوه‌ اخ‍وی‍ن‌/ ت‍ه‍ران‌: زری‍ن‌ و س‍ی‍م‍ی‍ن‌، ۱۳۸۲.

۳۰. س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ در ک‍ازرون‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ م‍ظل‍وم‌زاده‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا/ ت‍ه‍ران‌: ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای،‌ ۱۳۸۲.

۳۱. س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ج‍ال‍س‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ ک‍ردن‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ در راه‌ خ‍دا، ش‍ه‍ادت‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور و وال‍ی‌ ش‍ام‌، م‍ال‍ی‍ات‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ج‍ن‍اب‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍ب‍ک‍اآ/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍م‍ش‍ی‍د م‍ل‍ک‌پ‍ور/ [ت‍ه‍ران‌]: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، ۱۳۶۶.

۳۲. شبیه و آینه: مجموعه عکس‌های تعزیه ایران در دوره قاجار/علیرضا قاسم‌خان ؛ مترجم فارسی به انگلیسی آکسانا بهشتی، ماریتا هاشم‌زاده مترجم انگلیسی به فارسی حسین یعقوبی./ تهران: روزنه، ۱۳۸۵.

۳۳. ش‍ب‍ی‍ه‌۱وان‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍م‍ی‍ن‍ار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ع‍زی‍ه‌)/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)، ۱۳۷۲.

۳۴. شکل‌گیری تعزیه در ایران – تعزیه سیار اراک و مقایسه با تاترواگن ایتالیا (قرون وسطی)/تالیف علی ایزدی./ اراک: دانشگاه آزاد اسلامی (اراک)، ۱۳۸۶.

۳۵. طن‍ز در ادب‍ی‍ات‌ ت‍ع‍زی‍ه‌/ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر اح‍ت‍رام‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌ : ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۵.

۳۶. طوف‍ان‌ ع‍اش‍ورا در م‍راث‍ی‌ آل‌م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: ش‍ام‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ – م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ – س‍وگ‍واری‌ ت‍ع‍زی‍ه‌ – ن‍وح‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وت‍راب‌ ص‍ف‍ائ‍ی‌ آم‍ل‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌.

۳۷. ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ اس‍ت‍ه‍ب‍ان‌ در م‍ح‍رم‌، رم‍ض‍ان‌ و طل‍ب‌ ب‍اران‌/ پ‍ژوه‍ش‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍درض‍ا آل‌ اب‍راه‍ی‍م‌/ اس‍ت‍ه‍ب‍ان‌ : س‍ت‍ه‌ب‍ان‌ ، ۱۳۸۵.

۳۸. ‎ف‍ه‍رست ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ (م‍ض‍ب‍وط در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ وات‍ی‍ک‍ان‌)/ [گ‍ردآورن‍ده‌ ن‍س‍خ‌ ان‍ری‍ک‍و چ‍رول‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ات‍و روس‍ی‌، ال‍س‍ی‍و ب‍وم‍ب‍اچ‍ی‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر، ۱۳۶۸.

۳۹. ق‍ق‍ن‍وس‌: پ‍ی‍ش‌خ‍وان‍ی‌ه‍ا، ن‍وح‍ه‌ه‍ا، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و م‍رث‍ی‍ه‌ه‍ا در ت‍ع‍زی‍ه‌ی‌ ن‍واح‍ی‌ ای‍ران‌/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌: ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ن‍ص‍ری‌ اش‍رف‍ی‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۱.

۴۰. ک‍ن‍دوک‍اوی‌ در ت‍ع‍زی‍ه‌ و ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌/ غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌…/ [ق‍م‌]: م‍ه‍راس‌، ۱۳۷۹.

۴۱. گ‍ذری‌ از ک‍رب‍لاآ م‍ع‍ل‍ی‌ (ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ و ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌)/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ه‍ت‍اب‍ی‌ ش‍ی‍راز/ ت‍ب‍ری‍ز: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍راز م‍ه‍ت‍اب‍ی‌، ۱۳۸۰.

۴۲. م‍ج‍ال‍س‌ ت‍ع‍زی‍ه‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ راد درب‍ن‍دس‍ری‌/ ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۸۰.

۴۳. م‍ج‍ال‍س‌ ت‍ع‍زی‍ه‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از روس‍ت‍ای‌ درب‍ن‍دس‍ر/ گ‍ردآورن‍ده‌ ح‍س‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ راد/ ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ۱۳۷۴.

۴۴. مجموعه مقالات نمایش/به کوشش عسگر بهرامی./ ‏‫تهران‬: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۳۸۶‬.

۴۵. م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍س‍ع‍ودی‍ه‌/ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، – ۱۳۶۷.

۴۶. موسیقی و تعزیه در ایران/پژوهش و نگارش کیوان پهلوان، احمد حسینی/ تهران: آرون، ‏‫۱۳۸۷.‬‬

۴۷. میرعزا کاشانی در قملرو تعزیه/ سمانه کاظمی؛ [برای] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی./ ‏‫تهران‬: شرکت انتشارات سوره مهر، ‏‫۱۳۸۶.‬

۴۸. نسخه و نسخه‌نویسی تعزیه در میناب/پژوهش و نگارش علیرضا میرشکاری ؛ با مقدمه‌ای از احمد جولایی./ بوشهر: شروع، ‏‫‏‏۱۳۸۲.

۴۹. نقش‌پوشی در شبیه‌خوانی/ نویسنده محمدحسین ناصربخت. / ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌، ۱۳۷۹./ تهران: نمایش (انجمن نمایش)، ۱۳۸۶.

۵۰. نمایش ماوراء/ به کوشش منوچهر اکبرلو ،[با همکاری دفتر انتشارات و پژوهش مرکز هنرهای نمایشی] ؛ [زیر نظر علی کاشفی‌خوانساری]./ تهران: انتشارات حوا‏‫، ۱۳۸۶.

‬ ۵۱. ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا، ت‍ع‍زی‍ه‌ه‍ا، س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا/ از م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ اف‍راش‍ت‍ه‌؛ ب‍ک‍وش‍ش‌ ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وح.

۵۲. همسرائی مختار و حر/نویسنده محمود عزیزی ؛ با همکاری کانون تئاتر دینی./ تهران: نمایش (انجمن نمایش)، ۱۳۸۵.

۵۳. تعبیه: مجالس شبیه‌خوانی/به کوشش داود فتحعلی‌بیگی؛ با همکاری و ویرایش هوشنگ هیهاوند./ تهران: نمایش، ۱۳۸۶.

۵۴. دف‍ت‍ر ت‍ع‍زی‍ه‌ ۱ و ۲/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ داود ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ه‍اش‍م‌ ف‍ی‍اض‌. / ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ ن‍م‍ای‍ش‌)‏‫‏، ۱۳۸۲.‬

۵۵. ج‌. ۳. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ج‍ال‍س‌ ت‍ول‍د ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) وداع‌ م‍دی‍ن‍ه‌ و ح‍ج‌ ب‍دل‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ره‌ ./به کوشش داود فتحعلی‌بی ،محمد حسین ناصر‌بخت، ۱۳۷۸.

۵۶. ج. ۴. دفتر تعزیه/به کوشش داود فتحعلی‌بیگی، محمدحسن رجائی‌زفره‌ای، ۱۳۸۰.

۵۷. ج. ۵.دفتر تعزیه/به کوشش هاشم فیاض.-ج. ۶. دفتر تعزیه/به کوشش محمدحسن رجائی‌زفره‌ای،۱۳۸۰.

۵۸. ج. ۷. جنگ حضرت زینب (س)/به کوشش داود فتحعلی‌بیگی، ۱۳۸۲.

۵۹. ج. ۸. مجالس منسوب به میرانجم (زمینه اراک) مجموعه نخست/به کوشش محمدحسین ناصر‌بخت، با همکاری رضا میرزایی، محمدرضا قلمبر، معصومه محمدی‌اصلی‌کوکشه، ۱۳۸۱.

۶۰. ج.۹. مجالس منسوب به میرانجم ۲ (زمینه اراک)/ به کوشش محمدحسین ناصر‌بخت، با همکاری رضا میرزایی، وحید ذاتی. چاپ اول: ۱۳۸۸

۶۱. دفتر تعزیه ۱۰/به کوشش داود فتحعلی‌بیگی، رجبعلی معینیان. ‏ /‏‫‏تهران: نمایش (انجمن نمایش)، ‏‫‏‏۱۳۸۸.

۶۲. امکانات فنی در تئاتر ایران (صحنه، نور، صدا، دکور، لباس و آکسوار) از تکیه دولت تا امروز (۱۲۵۰- ۱۳۸۵ شمسی)/ بابک شاه‌علیزادگان. تهران: موسسه فرهنگی‌هنری خانه تئاتر ایران‏‫، ۱۳۸۶‏.

۶۳. ج‍ن‍گ‌شع‍اع‌: ت‍ع‍زی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ک‌/ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍درض‍ا خ‍اک‍ی‌، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ پ‍ری‍س‍ا ک‍رم‌ رض‍ای‍ی‌ ‏ /ت‍ه‍ران‌: گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ه‍ن‍ری‌، ۱۳۸۱.

۶۴. ج‍ن‍گ‌ ت‍ع‍زی‍ه‌: از م‍دی‍ن‍ه‌ ت‍ا م‍دی‍ن‍ه‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ه‍ل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ف‍ک‍ری‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ب‍دال‍رض‍ا زارع‌ اش‍ک‍وری‌ ‏ /ت‍ه‍ران‌: ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۸۱.

۶۵. تعزیه‌های رضوی/به کوشش داوود فتحعلی‌بیگی، مهدی دریایی ؛ با همکاری محمدعلی سیفی. ‏ /تهران: نمایش، ‏‫‏۱۳۸۸.

۶۶. جنگ شهادت: مجموعه ۳۳ مجلس تعزیه/ به اهتمام زهرا اقبال‌(نامدار)؛ زیر نظر محمدجعفر محجوب. ‏ /تهران: سروش (انتشارات سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران)؛ شیراز: سازمان جشن هنر‏‫، ۱۳۵۵.

۶۷. جنگ شهادت/الکساندر خودزکو ؛ ترجمه و تدوین جعفر خمامی‌زاده. ‏ /رشت: نشر بلور، ‏‫‏‏‏۱۳۸۷.

۶۸. شاه غریب: پژوهشی در تغزیه‌های رضوی/ لاله تقیان، داوود فتحعلی‌بیگی. ‏ /تهران: نمایش‏‫، ۱۳۸۸.‬

۶۹. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ش‍ب‍ی‍ه‌خ‍وان‍ی‌ ت‍رک‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍ص‍ور م‍ظف‍ری‌. ‏ /زن‍ج‍ان‌ : م‍ه‍دی‍س‌، ۱۳۸۴.

۷۰. مجموعه مقالات آیینی سنتی/ به کوشش حمیدرضا اردلان. ‏ /تهران‏‫: نمایش (انجمن نمایش)‬‏‫، ۱۳۸۸.‮‬

۷۱. موسیقی و تعزیه در ایران/پژوهش و نگارش کیوان پهلوان، احمد حسینی. ‏ /تهران: آرون، ‏‫۱۳۸۷.‬‬

۷۲. بنفشه‌های سوگوار : پژوهشی در انطباق نسخ مجالس شبیه‌خوانی «ظهر عاشورا» /اردشیر صالح‌پور‏ / تهران: انتشارات حوا، ۱۳۸۵.

۷۳. امیرکبیر و ایران /آدمیت، فریـدون، تهـران، ۱۳۶۲ش.

۷۴. از صبا تا نیما/ آرین‌پور، یحیى، تهران، ۱۳۷۲ش.

۷۵. سفرنامه / نیبور، کارستن، ترجمه: پروزی رجبی ، انتشارات توکا تهران ۱۳۵۴.

۷۶. مشاهدات سفر از بنگال به ایران /فرانکلین، ویلیام، ترجمه محسن جاویدان، مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی، تهران ۱۳۵۸.

۷۷. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب/ زرین‌کوب، عبدالحسین، تهران، ۱۳۶۳ش.

۷۸. تاریخ ادبیات فارسی/ هرمان اته، ترجمه‌ی رضا زاده شفق، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب۱۳۵۶.

۷۹. تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر/ ادوارد براون، ترجمه غلامرضا رشید یاسمی، تهران: ابن‌سینا ۱۳۱۶.

۸۰. بهار و ادب فارسی/ بهار ،محمدتقی بکوشش محمد گلبن، تهران: جیبی ۱۳۵۵.

۸۱. بنیاد نمایش در ایران/ ابوالقاسم جنتی عطایی، تهران: ابن‌سینا ۱۳۳۳.

۸۲. سفرنامه کارستن نیبور، ترجمه پرویز رجبی، تهران: انتشارات توکا ۱۳۵۴.

۸۳. مشاهدات سفر از بنگال به ایران/ ویلیام فرانکلین، ترجمه محسن جاویدان، تهران: مرکز ایرانی تحقیقات تاریخی ۱۳۵۸.

۸۴. شعر بی دروغ، شعر بی نقاب/ عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: جاویدان ۱۳۶۳.

۸۵. نه شرقی نه غربی-انسانی/ عبدالحسین زرین‌کوب‌، تهران: امیرکبیر۱۳۵۶.

۸۶. شرح زندگانی من/ عبدلله مستوفی، تهران: زوار ۱۳۴۳.

۸۷. زندگانی شاه عباس اول/ نصرالله فلسفی، تهران: دانشگاه تهران۱۳۵۳.

۸۸. شیراز خاستگاه تعذیه /همایونی، صادق، شیراز: بنیاد فارس شناسی ،۱۳۷۷.

۸۹. ت‍اری‍خ‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‌/ ح‍س‍ن‌ م‍ش‍ح‍ون‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار ش‍ک‍وف‍ه‌ ش‍ه‍ی‍دی، ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و‏‫، ۱۳۸۰.

 

برخی منابع انگلیسی در خصوص تعزیه نیز در مقاله بعدی ارائه شده است.‏‫‏‫

 ‏‫


یک دیدگاه برای “معرفی کتاب «تعزیه در ایران» و کتاب شناسی تعزیه”

عارف شریفیان شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۲ at ۴:۱۵ ب.ظ

سلام ممنون از اطلاعاتی که در اختیارم گذاشتین .

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی